Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
ADM
120
500000000
2
test3
120
500000000
3
test2
120
500000000
4
test
120
500000000
5
21
120
19025615
6
123
112
33414830